آمریکا - پیش‌شماره تلفنی - 201 - محل:

نیو جرسی

آمریکا - پیش‌شماره تلفنی - 202 - محل:

واشینگتن دی‌.سی

آمریکا - پیش‌شماره تلفنی - 203 - محل:

کنه‌تیکت

آمریکا - پیش‌شماره تلفنی - 204 - محل:

کانادا

آمریکا - پیش‌شماره تلفنی - 205 - محل:

آلاباما

آمریکا - پیش‌شماره تلفنی - 206 - محل:

ایالت واشینگتن